Διαδικασία υλοποίησης και εγκατάστασης συστημάτων ΒUS

Με στόχο τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και τη δημιουργία συστημάτων που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσωπικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, στη GMP ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία που εξασφαλίζει την επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος σύμφωνα με τις προσδοκίες σας.

Βήματα υλοποίησης συστήματος

  1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με μηχανικό της εταιρίας μας
  2. Εκπόνηση μελέτης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό των δυνατοτήτων του
  3. Κοστολόγιο
  4. Επίβλεψη στη διάρκεια των κατασκευών
  5. Προγραμματισμός του συστήματος
  6. Εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος 
  7. Οριστικοποίηση του συστήματος και των παραμέτρων του μετά από εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να ικανοποιηθούν πιθανώς νέες απαιτήσεις και ανάγκες που δημιουργήθηκαν, με την καθημερινή χρήση του.