2009-09
Νικάνωρος 31
Θεσσαλονίκη
2009-08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ